Det uppskjutna förbundsmötet

Skriven 2021-03-20 15:37:41 av Per Magnusson
 
Idag hölls en stor del av förbundsmötet som egentligen skulle hållits för ett år sedan. De frågor som speciellt rörde Östergötland var motionen från TGOK om reflexfria nattävlingar samt punkten om ändrade tävlingsregler för likvärdigt tävlingsupplägg där Per Magnusson argumenterade emot förslaget i sin nuvarande form och yrkade avslag på SOFT-styrelsens förslag.

Mötet biföll SOFT-styrelsens förslag angående alla motionerna, vilket bland annat innebär avslag på att låta arrangörer av nattävlingar välja vilken form av kontrollmarkering som ska användas.

Mötets längsta diskussion handlade om ändringen i regelverket för likvärdigt tävlingsupplägg.

Per Magnusson yrkade på avslag med motiveringen längre ned i den här nyheten och fick medhåll från flera mötesdeltagare och mothugg från någon. SOFT-styrelsens bemötande av kritiken mot förslaget var inte alldeles övertygande. Till slut blev det omröstning och styrelsens förslag gick igenom med ett fåtal rösters övervikt. Gissningsvis var kritiken mot förslaget en ögonöppnare för flera av mötesdeltagarna och debatten går kanske vidare på något sätt. Glädjande nog lovade SOFT att ta till sig av kritiken, så vi får hoppas att regeländringen inte leder till orimligheter för framtida tävlingsarrangörer.

Som avslutning på mötet flikade Jan Nordin från Medelpad in att han inte ser att vi har stora jämställdhetsproblem inom orienteringssporten (vilket alltså en stor del av det här mötet kretsade kring), men att det däremot finns en stor utmaning i att vi blir allt färre orienterare, inte minst i norra delen av landet, och att det vore bra om förbundet fokuserade mer på att lösa det problemet. SOFT lovade att ta med sig de orden.

Här följer argumenten som Per framförde mot förslaget på ändring i regelverket:


Kärnan som är bra i förslaget är att tydliggöra att normalfallet ska vara att dam- och herrklass inom samma åldersgrupp ska behandlas likvärdigt.

Det förbundsmötet 2018 beslutade var:

"att uppdra åt förbundsstyrelsen att formulera ett tillägg i tävlingsreglerna om krav på likvärdigt tävlingsupplägg oavsett könstillhörighet"

Tyvärr går förslaget väldigt mycket längre än så och om det skulle antas hamnar vi i ett läge där vi antingen måste sluta att ta regelverket på allvar och alltid bryta mot det, eller upphöra med orienteringstävlingsverksamhet så som vi känner den. Utöver kön tar förslaget med bland annat följande faktorer:

  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Om man tar likvärdighet i tävlingsupplägg med avseende på dessa faktorer på allvar så blir det mycket problematiskt. Tävlande i orientering går som bekant ut på att mäta olika prestationsförmåga hos olika individer och att belöna de som presterar bäst, t.ex. genom placering högt upp på resultatlistor, priser, fina rankingpoäng, uttagning till landslaget, bekostade läger mm. Det här är i sig en form av diskriminering som ingår i konceptet och som inte bör förbjudas.

Några problem jag ser med nämnda faktorer:

Angående funktionsnedsättningar: En del större funktionsnedsättningar leder självklart till att man inte kan vara med på en normal orienteringstävling och även många mindre funktionsnedsättningar leder med nödvändighet till att man presterar sämre, även om man kanske kan vara med på någon nivå. Det är inte rimligt att ändra sporten så att inga funktionsnedsättningar spelar någon roll för deltagande eller prestation.

Angående religion: Det finns inga gränser för vad religioner och sekter kan hitta på för levnadsregler och dogmer. Om vi inte ska diskriminera mot någon religion så får vi exempelvis inte arrangera tävlingar på fredagar (islam), lördagar (sjundedagsadventister, ortodoxa judar etc) eller söndagar (flera kristna inriktningar).

Angående ålder: Om vi menar allvar med att inte tillåta åldersdiskriminering så ska D45 ha samma status vad gäller speakerbevakning, onlinekontroller och prisbord som D21E och D80. Dessutom får det såklart inte finns tävlingar där vissa åldersklasser saknas, så SM, USM, veteran-SM och Daladubbeln i sina nuvarande former är otänkbara.

Den centrala delen av klassystemet bygger på att man av goda skäl delar in deltagare efter kön och ålder. Hur blir det om vi inte får diskriminera efter kön och ålder? Ska en 28-årig man få tävla i D16? Eller en 35-årig kvinna tävla i D70? Det här är knappast avsikten, men tar man den föreslagna regeln på allvar ser jag inte hur man undviker den konsekvensen.

Det finns fler aspekter av förslaget som är problematiska, men ovanstående är nog de viktigaste.

Slutligen Tiomila: Om man läser mellan raderna och lyssnar på debatten på Skogssport och Facebook så är det uppenbart att en viktig måltavla för förslaget är att tvinga fram radikala förändringar på Tiomila. En del förändringar på den fronten vore säkerligen av godo, men jag tror det är viktigare att vi inte skjuter detta svensk orienterings flaggskepp i sank än att vi snabbt uppnår någon form av utopisk millimeterrättvisa till vilken kostnad som helst. Det är mycket lätt för ett arrangemang att tappa attraktionskraft och status, men enormt svårt att till nyes bygga upp något i klass med den status Tiomila idag har. Fromma förhoppningar om snabba och drastiska förändringar om vilka orienterare det finns i landet och vilken fysisk kapacitet de har är inte en bra grund för att tvinga fram snabba och drastiska förändringar i arrangemang som exempelvis Tiomila. Det är stor risk att vi sjabblar till det och kastar ut barnet med badvattnet i så fall.

Yrkanden:

  1. Avslå förslaget till ändring i tävlingsregler och anvisningar eftersom det leder till regler som antingen inte kan tas på allvar, eller om de tas på allvar totalt förändrar orienteringssporten på orimliga och oönskade sätt.
  2. Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att formulera ett nytt förslag till tävlingsregler och anvisningar där det tydligt framgår att likvärdigheten vi vill åt är mellan båda könen inom respektive åldersklass, samt att det är normalfallet att denna likvärdighet ska gälla, men att det kan finnas skäl att frångå den i vissa avseenden, exempelvis på Tiomila om det är troligt att det skulle leda till negativa konsekvenser som kraftigt sänkt deltagarantal för damlöpare, eller att herrklassen ändras på ett sätt så att tävlingens historiska attraktivitet och status försämras. Ett annat exempel kan vara att det kan vara rimligt att ge mer speakerbevakning till klasser med större och/eller konkurrenskraftigare startfält.

Per Magnusson, ÖOF

Länkar som hör till denna nyhet
SOFT:s nyhet om förbundsmötet

[Back] Tillbaka