Kallelse till årsmöte 10 mars 2022

Skriven 2022-01-02 10:40:40 av Carina Berger
 

Kallelse skickas idag till samtliga klubbar.

Obs! kom ihåg att skicka in ev förslag till årsmötet skriftligt till styrelsen senast 9 februari.

ÖOF:s stadgar § 10 säger: Förslag till ärende att behandlas vid ordinarie OF-möte skall skriftligen vara OF-styrelsen tillhanda senast fyra veckor före mötet.
Inom OF röstberättigad förening samt medlem i sådan förening har rätt att inge förslag. Förslag från föreningsmedlem skall först behandlas av dennes förening, som med eget yttrande sänder förslaget vidare inom angiven tid.

Anmälan sker i kalendern senast 6 mars.

Vi planerar för ett fysiska mötet men pga. pandemin kan det ändras till ett digitalt årsmöte. Vi återkommer i så fall med formerna för detsamma.


[Back] Tillbaka